Notranja revizija se izvaja na sledečih področjih: e-poslovanje in e-arhiviranje, kadrovsko področje, interni akti, javna naročila, varstvo osebnih podatkov, postopki pri pripravi zaključnega računa, proračuni občin, prihodki in upravljanje s terjatvami, itd. Revizija je vrsta pregleda poslovanja organizacij, podjetij oziroma katerihkoli proračunskih uporabnikov, za namen ugotavljanja skladnosti poslovanja s predpisi in zakoni. Naloga notranje revizije je tako, da oblikuje zagotovila glede delovanja notranjih kontrol, da oblikuje ukrepe za obvladovanje morebitnih tveganj in da podaja priporočila za izboljšanje poslovanja, kjer je to potrebno. Revizija tako pri različnih proračunskih uporabnikih poteka na način, da se revizor osredotoča na pretekle dogodke in procesa podjetja, končne ugotovitve pa so namenjene predvsem sprejemu ukrepov, ki bodo izboljšali samo poslovanje podjetja.

Revizija podjetja poteka na način, da se ugotavlja, raziskuje in poroča o gospodarnosti in učinkovitosti porabljenih sredstev ter o uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev podjetja. Le-to se opredeljuje na podlagi treh E-jev, ki so v slovenščino prevedeni kot  gospodarnost (Economy), učinkovitost (Efficiency) in uspešnost (Effectiveness). Revizija tako v osnovi poteka na podlagi ugotavljanja uspešnosti in korektnosti poslovanja organizacije na osnovi teh treh E-jev. Lahko pa revizija vključuje tudi ugotovitve in spoznanja, ki vključujejo še dodatna dva E-ja, to sta okolje (Environment) in etičnost (Ethics). Širitev na slednja dva je dokaj pogosta v zadnjem desetletju, ko je velik poudarek na varovanju okolja, odgovornosti do okolja, uresničevanju družbenih ciljev in delovanje posameznikov v sami organizaciji.

Revizija je objektivna, neodvisna in nepristranska dejavnost, ki pomaga organizaciji uresničiti cilje, preko sistematičnih in metodičnih ocenjevanj. Hkrati pa izboljša uspešnost upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in omogoča uspešnejše upravljanje organizacije. Z drugimi besedami, revizija je namenjena revidiranju procesov, sprejemanju ukrepov in obvladovanju tveganj v podjetju, hkrati pa spodbuja izboljšave v organizaciji in ji s tem krepi njeno vrednost. Notranja revizija je obvezna vsako leto za organizacije in podjetja, ki letno zaslužijo več kot 2.086 milijonov EUR. Za preostala podjetja pa je notranja revizija obvezna enkrat na tri leta.